225 386 130 Servis a reklamace225 386 191

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA

Kupující
Kupující je fyzická nebo právnická osoba podnikající na základě živnostenského anebo ijného oprávnění, využívající portál www.edsi.cz k objednávaní a rezervaci zboží.

Nákupní cena
Nákupní cena je stanovená dohodou a je uvedená ve specifikaci (ceníky dodavatele, speciální nabídky dodavatele apod.). Ceny jsou uvedené bez DPH. Ceny musí být na faktuře uvedené v CZK.

Nákupní cena bude splatná kupujícím na základě faktury a to do lhůty splatnosti uvedené na této faktuře.

Kupující platí nákupní cenu bezhotovostním převodem na účet predávajícího.

Úplným zaplacením nákupní ceny získává kupující vlastnická práva ke zboží.

Formy objednávek

  • písemná objednávka: e-mail, elektronická výměna dat EDI, www.edsi.cz, fax, popřípadě jiné formy elektronické komunikace
  • telefonická objednávka (musí být potvrzená nejpozději do tří dnů písemnou formou)

DODÁVKA

Dodání zboží
Prodávajíci je povinný dodat zboží včas spolu s doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit tak kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.


Prodávající je povinný dodat kupujícímu zboží do sída kupujícího nebo do místa určení, a to buď vlastními dopravními prostředky nebo skrze dopravce.

Prodávající je povinnen dodat zboží ve stavu a provedení, které je určené pro účely, ke kterým je zboží zpravidla určeno.

Převzetí zboží
Kupující je povinen ve stanovené lhůtě zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve stanovené lhůtě.

V případě, že kupující řádně dodané zboží nepřevezme, převádí se nebezpečí škody na zboží na kupujícího dnem, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím.

V přápadě, že kupující řádně dodané zboží odmítne převzít, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady na dopravu i náklady na skladování zboží prodávajícím.

Kupující nepřevzetím zboží porušuje smlouvu.

V okamžiku, kdy kupující převezme zboží od dopravce nebo od prodávajícího, respektive okamžikem dodání zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

Doklady
Dokladem o dodání zboží je průvodní doklad dopravce (seznam rozvozu, přepravní list) s potvrzením o převzetí zboží kupujícím. V případě, že je dodávka zboží realizována vlastní dopravou prodávajícího, je dokladem o dodání zboží kupujícímu potvrzená faktura (faktura zároveň slouží jako dodací list).

Prodávající je povinný dodat kupujícímu současně s dodávkou zboží tytto doklady:

  • faktura
  • dodací list
  • záruční listy
  • užívatelské manuály, pokud to vyplývá z povahy výrobku, případně ze zákona

ZÁRUKA

Záruka a záruční doba
Záruka za stav zboží vyplývá ze Záručního listu - certifikátu kvality, který je prodávající povinen dodat ke každému výrobku. Pravidla pro uplatnění Záruky uprvuje Reklamační řád.

Záruční doba se skládá z těchto dvou lhůt:

  • 24 měsíční spotřebitelská záruka - určená pro koncového zákazníka
  • 12 měsíční manipulační a skladová lhůta - určená pro manipulaci a skladování zboží u kupujícího

Záruční doba poskytovaná prodávajícím může být maximálně 36 měsíců ode dne dodávky zboží kupujícímu.


Zodpovědnost
Prodávající je povinný dodat zboží v množství, kvalitě a provedení, které určuje smlouva a musí ho zabalit  nebo zabezpečit tak, aby bylo zboží zajištěno proti poškození při skladování a přepravě s ohledem na dobu a způsob přepravy. Jestliže prodávající poruší tyto své povinosti, je to bráno jako fakt, že zboží je vadné.

Kupující je povinen při převzetí zásilky ověřit, zda na zásilce není poškozený obal nebo jestli nedošlo k poškození vniknutím do dodávky, např. skrze ochranou pásku prodávajícího apod.

Kupující je povinen skontrolovat zboží bezodkladně, tj. co nejdříve po převzetí zboží (po doruční zboží na místo určení), nejpozději však do 12 hodin od převzetí zásilky.

Kupující je povinen odeslat reklamaci zboží bezprostředně nejdéle do 8 hodin od zjištění závady, a to písemně - doporučeným dopisem, elektronickou poštou nebo faxem. Kupující musí v textu reklamace uvést množství a název reklamovaného zboží, popsat projevy závady a přiložit fotodokumentaci poškození dodávky zboží (zboží, obalu).

Množstevní vady se vůči prodávajícímu uplatňují na Oddělení péče o zákazníka, vady kvality (reklamace) na Oddělení zákaznického servisu.


Nároky ze závad na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a jsou podrobně specifikovány v Reklamačním řádu.


Pokuty
V případě, že s ekupující dostane do zpoždění s platbou kupní ceny, je prodávající oprávněný mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den zpoždění platby.

V případě, že se kupující dostane do zpoždění s převzetím řádně dodaného zboží, je prodávající oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodaného zboží, a to za každý započatý den zpoždění s převzetím zboží.

Náhrada škody tímto není dotčena.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Odstoupení od smlouvy
Strany mohou odstoupit od smlouvy v případech, které stanoví smlouva (potvrzená objednávka od  kupujícího) nebo tyto všeobecné obchodní podmínky, a nebo v případech, které definuje Obchodní zákoník.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká v okamžiku, kdy je projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy doručený protistraně. Po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

Oprávněná strana nemůže odstoupit od smlouvy po tom, co byla doručená zpráva o splnění poviností, jejichž porušením byl důvod odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a posinnosti stran vyplývajícíh ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ani smluvnímch ustanovení týkajících se  volby práva.

Obchodní tajemství, ochrana osobních údajů
Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné údaje, které se o sobě vzájemně dozvědí, s vyjímkou údajů veřejně dostupných a známých, a že tyto údaje nevyužijí ve svůj prospěch nebo je neumožní získat třetím osobám.

Prodávající prohlašuje, že respektuje všechna zákonná ustanovení pro manipulaci a nakládání s osobními údaji uživatelů. Kupující prohlašuje, že vyplněním smlouvy souhlasí s použitím obchodních údajů za účelem objednání a rezervace zboží dle zákona  o ochraně osobních údajů v platném znění XXX Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Závěrečné ustanovení
Výklad těchto Podmínek a právní vztahy z nich vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákona č. XXX ve znění d alších změn a doplnění.